Grafoterapie

Z ručního písma je možné poměrně podrobně zjistit vlastnosti pisatele a zároveň předvídat jeho chování a jednání. Je tomu tak proto, že písmo je projevem našich mozkových funkcí. Velmi zjednodušeně řečeno, podle toho jak máme pospojované neurony, tak mozek dává impulzy svalům a pisatel vytváří svůj rukopis. Proto se také ručnímu písmu říká „mozkopis“.

Neuronová síť v mozku je vytvářena během celého života a na její strukturu mají vliv všechny podněty, kterým je jedinec vystaven. Nejvíce propojení mezi neurony však vzniká při procesu učení. Když je třeba zvládnout nějakou manuální či intelektuální činnost, je třeba úkony opakovat tak dlouho, až se „zapíší“ do mozku. Například při výuce cizího jazyka je třeba si neustále opakovat slovíčka, až do zapamatování – „zapsání“ do mozku. Stejně tak, když chce někdo zvládnout třeba práci se dřevem, učí se vše až do té doby, než činnost zvládne.

Během života člověk projde spoustou situací, učí se různým dovednostem a postupně se vytváří jeho osobnost. Vlastnosti osobnosti se v určitém věku ustálí a i když se mohou v menší míře měnit, většinou je tato změna zanedbatelná. Jsou však jedinci, kteří se na sobě snaží pracovat a snaží se své negativní vlastnosti vymýtit. Existují různé způsoby, jak pracovat na osobnostních vlastnostech a jednou z nich je grafoterapie.

Co je vlastně grafoterapie?

Stručně řečeno, je to proces učení formou postupného odstraňování negativních znaků v ručním písmu a tím omezování negativních vlastností osobnosti.

Jak grafoterapie probíhá?

V praxi probíhá grafoterapie tak, že klient přijde na první konzultaci se svým rukopisem. Je s ním proveden pohovor a je mu vysvětlena podstata a postup, který bude následovat. V rámci konzultace mu jsou doporučeny písmové znaky, které by ve svém rukopisu měl změnit. Může se jednat například o tvar dolních smyček, zvýšení šířky písma, koncový tah, psaní určité litery a mnoho jiných znaků. U každého pisatele se zpravidla jedná o jiný písmový znak.

Následně je pisateli odborníkem doporučeno, jakým způsobem má daný znak, tah či jiný aspekt písma vytvářet. Klient cvičí – píše několikrát denně krátká a jednoduchá cvičení, pomocí kterých se snaží eliminovat daný znak / znaky ve svém rukopisu. Po určité době předkládá svůj rukopis odborníkovi, který ho vede a který rukopisy překontroluje. Na základě kontroly doporučí další postup a další konzultaci. Frekvence konzultací je u různých pisatelů různá a závisí na individuálním postupu jedince.

Postupně se tak eliminují některé negativní aspekty v rukopisu a tím se ovlivní a úplně nebo částečně odstraní nežádoucí vlastnosti.

Písmo a nemoc

V dnešní době je již dobře známá skutečnost, že určité osobnostní vlastnosti souvisí s některými druhy onemocnění. Například artritida je obecně spojená s konformní, perfekcionalistickou osobností, potlačující hostilitu apod. Onemocnění srdce třeba se špatnou schopností odpočinku, onemocnění kůže může souviset s problémem osobního hodnocení a osobní přitažlivosti atd. (více viz psychosomatická medicína).

V rámci grafoterapie je možné, na základě rozboru rukopisu, doporučit, jakým způsobem, pomocí změn v rukopisu, působit na svou osobnost a snažit se předcházet různým druhům onemocnění.

Kurz grafoterapie

Zájemcům o grafoterapii nabízíme odborný kurz pod vedením zkušených lektorů, kteří provedou základní rozbor rukopisu a doporučí postup odstraňování negativních písmových znaků.