Možné zdroje psychologicky významných informací pro odhad osobnosti komunikujícího partnera

Nejčastější metodou poznávání osobnosti je pozorování jeho verbální a neverbální komunikace, včetně doprovodných projevů řeči. Pro pozorování jako psychologickou metodu je příznačná intencionalita (zaměřenost a cílovost) na určité, posuzovatelem vybrané projevy sledované osoby.

Nositeli psychologicky relevantních informací o osobnosti komunikačního partnera (dále jen KP) jsou tzv. statické a dynamické neverbální klíče.

Za statické neverbální klíče považujeme ty rysy a projevy jedince, které se během interakce nemění a jsou pro vyslýchajícího zdrojem informací, především o trvalejších vlastnostech pozorované osoby. Patří sem: rysy obličeje, tělesná stavby, charakteristické zbarvení hlasu a vnější úprava.

Dynamické neverbální klíče jsou takové projevy, které se během interakce mění a jsou zdrojem informací o aktuálních psychických stavech (především emocionálních) a interpersonálních vztazích jedince k sociálnímu okolí (důvěrnost vztahu, pozice, kterou ve vztahu zaujímá, ochota k interakci). Mezi dynamické neverbální klíče patří: proxemika (vzdálenost a úhel, který zaujímá jedinec při interakci), tělesný kontakt, postoj, gesta, tělesné pohyby, mimika, mimolingvistické aspekty řeči (tón hlasu, spád a plynulost řeči), směr pohledu a oční kontakt.

Aby odhad osobnosti KP byl co nejreálnější, je třeba:

  • mít osvojenou (zažitou, praxí ověřenou) „metodiku” pozorování do podoby zautomatizovaných dovedností (návyků) registrovat změny v chování, jednání, projevech KP;
  • být si vědom toho, že kromě výrazných signálů v chování a projevech KP (které tím, že vybočují „z normálu“, mají schopnost upoutat pozornost) existují i signály méně výrazné, které mohou mít vysokou vypovídací hodnotu;
  • při pozorování (a interpretaci) projevů KP neztrácet ze zřetele vliv podmínek v nichž konkrétní interakce probíhá (situační kontext);
  • vědomě „přibrzdit” svoji přirozenou tendenci k okamžité interpretaci projevů;
  • nebát se věřit svým vnitřním pocitům (ovšem jen za předpokladu, že jim rozumí) a intuici a k ověření závěrů z nich vyplývajících zaměřit své další aktivity.

Interpretace dat získaných psychologickými metodami k osobnosti KP – představuje proces kognitivního zpracování psychologicky relevantních informací. Posuzovatele v časově limitované situaci „tady a teď” získané informace analyzuje, sjednocuje (provádí syntézu), srovnává, třídí, zobecňuje a abstrahuje, přisuzuje význam a smysl projevům a chování KP.

Z takto zpracovaných subjektivně vytvořených informací pak konstruuje vnitřní obraz o osobnosti posuzovaného člověka, přisuzuje jeho projevům vnitřní příčiny – motivaci, a tím činí jeho projevy pro sebe „srozumitelnější“.

 

 

 

Rubriky: Články, Psychologie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Možné zdroje psychologicky významných informací pro odhad osobnosti komunikujícího partnera

Karel GOTT

Je nejvýznamnější český zpěvák populární hudby, ale také malíř, herec a jedna z nejznámějších osobností české umělecké scény.

Karel Gott v mládí toužil stát se malířem. Po ukončení školní docházky se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Jeho cesta však vedla do ČKD, kde se vyučil elektromontérem. Už v této době se začal věnovat hudbě a zpěvu, což, jak se později ukázalo, byla správná volba. Poprvé na sebe upozornil v roce 1957, kdy dostal nabídku na angažmá v pražských tanečních kavárnách.

V roce 1958 získal první místo v soutěži amatérských zpěváků. V roce 1960 definitivně odešel z ČKD a začal se profesionálně věnovat pouze zpěvu.

V roce 1962 dostal Karel Gott nabídku na angažmá do divadla Semafor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Tento fakt znamenal zásadní zlom v jeho kariéře. V roce 1963 se jeho interpretace písně Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Oči sněhem zaváté stala hitem roku. V roce 1965 nastal v jeho umělecké dráze další zlom a nutno říci, že zcela zásadní. Své umění spojil s bratry Štaidlovými a tím nastartoval svou hvězdnou kariéru.

Od té doby neustále stoupala jeho popularita, jeho písně se staly nezapomenutelnými hity a provázejí nás až do dnešních dnů. Není zapotřebí jednotlivé písně připomínat, jejich výčet by byl předlouhý.

Osmdesátá léta byla asi vrcholem jeho kariéry, kterou se rozhodl ukončit v roce 1990 uspořádáním mnoha koncertů na rozloučenou po sportovních halách v Československu a Německu. Avšak právě toto turné zavdalo příčinu k přehodnocení úvah o ukončení pěvecké dráhy. Jeho úspěch byl obrovský.

Spolu s Františkem Janečkem založil v lednu 1993 agenturu GOJA, v květnu téhož roku oznámil na tiskové konferenci založení Nadace Karla Gotta Interpo. Jejím cílem bylo pomáhat dětem policistů, kteří přišli o život při výkonu služby.

Změnou v jeho životě bylo především to, že se začal více věnovat své dětské zálibě malování, a to s obrovským úspěchem. Jeho díla byla mnohokrát vystavována v Čechách, ale i ve světě.

A co dodat na závěr? Mnohonásobný Zlatý slavík, mnohonásobný Český slavík, držitel televizních ocenění, herec, malíř…idol mnoha fanynek, od roku 2008 manžel, taky táta a dědeček …., prostě BOŽSKÝ KÁJA.

Rubriky: Články, Písmo slavných | Štítky: , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Karel GOTT

Unde malum?

Kdo do mne vložil zárodky zla? Ptá se ve svých Confiteorés už svatý Augustýn. Na tuto otázku se nám nabízejí dvě možné odpovědi. První vychází z předpokladu, že vše stvořené je obrazem dvou protikladných, od věčnosti jsoucích a spolu soupeřících principů dobra a zla. Vesmír by tak byl obrovskou šachovnicí, kde by si dva metaprincipy vyřizovaly účty. Tuto představu o všehomíru zastávali např.manicheisté.

V druhém případě musíme vyjít z předpokladu, že je-li člověk špatný, musí tu být něco, co do něj vtisklo svou zlou vůli. Zážitky z holotropního stavu vědomí naznačují, že řídícím světem naší reality je svět archetypů, které mohou být nazírány jako dobrá a zlá božstva. Kategorické rozlišení na dobro a zlo je patrné i v této úrovni. Tyto vyjadřují Kosmické Vědomí. Znamená to snad, že samotné Vědomí je původcem zla ve světě?Je stvoření otráveno již ve svém primárním stavu? O Univerzální Mysli víme, že je svou povahou nad protiklady. Je to jen proto, že vše obsahuje v potenciální formě, tedy neprojeveně?

Rubriky: Články, Psychologie | Štítky: , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Unde malum?

Septuaginta – první řecký překlad Bible

SeptuagnitaCílem moderní biblické textové kritiky je stanovit pokud možno původní znění Bible za pomoci všech dostupných pramenů.

Kromě kanonického hebrejského textu k nim počítáme starověké překlady, které částečně pocházejí z doby před Kristem a z nichž nejvýznamnější je nesporně verze řecká. Je dochována v rukopisech z raných dob křesťanství a obsahuje části, které nakonec byly po dlouhém období váhání vypuštěny a dnes patří k tzv. apokryfům, jež anglikáni a jiné protestantské církve do Písma nepočítají, ačkoliv jsou přiřazeny ke katolické Bibli.

Řecký překlad se tradičně datuje do 3. století před Kristem, kdy za vlády egyptského vladaře Ptolemaia Filadelfa (285 – 246 př. n. l.) byla do Alexandrie povolána skupina židovských učenců, aby vypracovala řeckou verzi Starého zákona. Podle pověsti pro ně Ptolemaios Filadelfos vypravil na podnět svého knihovníka, který se doslechl o úžasném obsahu židovských spisů, do Jeruzaléma k veleknězi poselstvo s pohádkovými dary. Jeho žádosti Židé vyhověli, a z každého z dvanácti kmenů izraelských bylo vybráno šest učenců a všech těch dvaasedmdesát ctihodných mužů se odebralo do Alexandrie s exemplářem Starého zákona, psaným zlatými písmeny, aby úkol splnili. Po skvělém uvítání se dali do práce, zpočátku každý zvlášť, a pak své výsledky porovnávali. Posléze vytvořili řecký překlad, v pozdějších dobách nazývaný „Septuaginta”(značka LXX), tedy překlad „Sedmdesáti”.

Septuaginta se brzy stala Biblí řecky mluvících Židů a rozšířila se po celé středomořské oblasti.

K úvodu do studia biblistiky je možno doporučit Historii bible od Vladimíra Čepka (3. upravené vydání, Praha 1990).

Autor textu: Jiří Jánský

Rubriky: Články, Historie písma | Štítky: , | Napsat komentář

Petr Čech

 

 (* 20. května 1982, Plzeň)Je v současné době asi nejznámější český fotbalista. Od roku 2002 byl brankářem české fotbalové reprezentace (v mládežnické reprezentaci působil od svých 15 let).Od roku 2004 byl brankářem anglické Chelsea FC odkud v roce 2015 přestoupil do Arsenalu LOndýn, kde působí dodnes.
Petr Čech je sedminásobným držitelem Zlatého míče, několikanásobným držitelem titulu Fotbalista roku, získal celou řadu mezinárodních ocenění.

Je považován za jednoho z nejlepších fotbalových brankářů světa současnosti.

Rubriky: Články, Písmo slavných | Štítky: , , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Petr Čech

GRAFOTERAPIE

Grafoterapie – terapeutická metoda, která dílčím způsobem napomáhá k integraci člověka. Hlavním nástrojem je obyčejné psané písmo. Již dlouho grafology zaměstnává myšlenka, co se stane, když budeme záměrně psát určitá písmenka určitým způsobem. Změníme se? Teorie říká, že ano, praxe však ukazuje, že tato cesta musí mít svá pravidla.

S tímto cílem byl postupně vypracován ucelený postup a pravidla, co měnit a co ne a v jakém pořadí. Co lze měnit, aby to bylo efektivní a naopak, co je třeba zachovat, aby nedošlo ke zhoršení dosavadní integrity jedince. Bylo zjištěno, že nelépe se mění emocionální vnímání, ale nelze ho změnit natrvalo. Naopak mnohem nesnadněji se mění reakce a chování, které lze změnit natrvalo. Tady lze částečně odpovědět na otázku, zda se po terapii nebudou lidé jeden druhému podobat. Zda neztratí svoji individualitu. Opak je však pravdou. Jejich osobnost by se měla touto cestou očistit pouze od obranných mechanismů a strachu, které jim brání naplno využívat své schopnosti a talent. A samozřejmě posílit vlastnosti, které napomáhají vyrovnávat se s každodenními problémy.

Celá terapie tedy spočívá v tom, že klienti se záměrně snaží podle určitých pravidel měnit svůj rukopis a zautomatizovat ho. Postupně si jako žáčci z první třídy osvojují i nové písmo, tentokrát bez strachů. Sami si vybírají, jak bude jejich písmo vypadat. Současně se dozví, co se v jejich písmu objevuje a čemu se tedy při novém učení mají vyhnout. Ale jinak je ponechán prostor pro jejich vlastní tvořivost. Je pouze na klientech, kterou variantu si vyberou. Sami na sobě si pak mohou vyzkoušet, co se v jejich životě stane.

Celý systém je psychologicky zpracován tak, aby změna byla pohodlná a aby ji mohl absolvovat kdokoli, kdo se grafoterapii rozhodne. Postupná práce je jedinou spolehlivou cestou, která vede k cíli. Přeskakování a vybírání si jen některý ze znaků, má za následek spíše rozštěpení osobnosti a znásobení vlastností, se kterými nejste spokojeni. Pak byste si mohli připadat, jako když vám někdo podtrhne koberec pod nohama. Z tohoto důvodu není doporučováno pracovat na vlastní pěst. Samoukové totiž velmi často opomenou dostatečně zautomatizovat daná písmenka a tyto znaky a vlastnosti pak nemají možnost zaujmout své adekvátní místo v jejich běžném životě.

 

 

Rubriky: Články, Psychologie | Štítky: , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GRAFOTERAPIE

Čínské písmo

Dva tisíce let před naším letopočtem vynalezli Číňané písmo, kterým se v Číně píše doposud.

Přibližně kolem roku 1500 před naším letopočtem bylo toto písmo kodifikováno.

Teprve však později, někdy v období mezi 200 lety př. n. l. a 200 lety našeho letopočtu, byl z tohoto písma vytvořen ucelený systém.

Čínské znaky se původně malovaly štětcem a inkoustem. Dnes se nejenom píší klasickou kuličkovou tužkou, ale jsou i psací stroje s čínskými znaky a samozřejmě je toto písmo možné najít jako znakovou sadu i u počítačů.

Rubriky: Články, Historie písma | Štítky: , , | Napsat komentář

Walter Elias „Walt“ Disney

(5.12.1901, Chicago – 15.12.1966,Burnbank)

Disney byl jeden z nejznámějších amerických producentů. Ve své době silně ovlivnil zábavní průmysl na celém světě. Společně se svým bratrem Royem O. Disneyem byl zakladatelem firmy Walt Disney Productions.

Disney je známý jako inovátor animovaného filmu. Společně se zaměstnanci společnosti vytvořil řadu světově známých postaviček včetně Mickey Mouse, kterému Disney propůjčil i vlastní hlas. A kdo by dodnes neznal další postavičky u jejichž zrození Disney stál – Kačer Donald, Goofy nebo Pluto. Disney obdržel celkem 26 Oscarů, z toho 4 čestné, a jeho práce a přínos pro celosvětovou kinematografii byly oceněny mnoha dalšími cenami, jejichž počet se zastavil na neuvěřitelném čísle 248.

Další oblastí, kde Disney realizoval své myšlenky a smělé plány, byly zábavní parky. Tyto parky nesoucí jeho jméno můžeme najít ve Spojených státech (Disneyland, Walt Disney World Resort), v Japonsku (Tokyo Disney Resort), Francii (Disneyland Paris) a Číně (Hong Kong Disneyland), ale i na dalších místech.

Walt Disney zemřel na rakovinu plic v kalifornském Burbanku.

 

Rubriky: Články, Písmo slavných | Štítky: , , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Walter Elias „Walt“ Disney

Proč tvoření?

„Proč vůbec něco je?”, žasne Leibnitz ve své monadistické filosofii. Zprávy těch, kterým se v holotropním vědomí dostalo vhledu do motivace tvoření, obsahují nejednoznačné příčiny vzniku jednotlivých jsoucen. Někteří lidé popisují tvoření jako „vlastnost”, která je Bohu daná. Absolutní Vědomí obsahuje (zrcadlí) obrovský tvůrčí potenciál, který se musí projevit. Jiní podtrhují touhu Kosmického Vědomí uskutečnit či poznat sebe sama a proměnit možné ve skutečné. Tento náhled skutečnosti je možné opřít o kabalistické texty, které praví, že na počátku „Tvář nepohlížela ve tvář”. Pouze vnějším projevem všech svých potencionalit, tedy rozdělením na subjekt a objekt, je možné, aby Bůh spatřil sám sebe.

V neposlední řadě je jako příčina vzniku světa jevů zmiňován kosmický humor a potěšení. Vesmír je nahlížen jako veliká božská hra, které hinduisté říkají líla.

Rubriky: Články, Psychologie | Štítky: , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč tvoření?

Dušek Jaroslav

(* 30. 4. 1961 Praha)

Jaroslav Dušek je český improvizátor, divadelní herec a režisér, dále pak filmový herec, moderátor, libretista a scénárista.

V roce 1980 společně s Janem Bornou založil divadlo Vizita, které se od roku 1985 prezentuje především pódiovou improvizací. Znám je také díky uvádění slavnostního předávání Českých lvů.

Zahrál si v mnoha úspěšných filmech. Proslavil se rolemi svérázných mužů v Hřebejkových filmech Pelíšky, Pupendo nebo Musíme si pomáhat.

V poslední době se hodně hovoří o jeho nekonvenčním přístupu k životu a ke světu vůbec. Jeho duchovní pohled na svět zprostředkoval Viliam Poltikovič v dokumentu Když kámen promluví a Pavlína Brzáková v knize Ze mě.

Rubriky: Články, Písmo slavných | Štítky: , , , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dušek Jaroslav